animek.hu

A legjobb animék gyűjteménye egy helyen.

Bevezető

Jelen Adatkezelési tájékoztató animek.hu, mint Adatkezelő által üzemeltetett https://animek.hu/ oldalon (a továbbiakban: Weboldal) megvalósuló személyes adatok kezelésével kapcsolatos tájékoztatást, valamint a szolgáltatása nyújtása során megvalósuló adatkezeléssel és adatfeldolgozással kapcsolatos tájékoztatást tartalmazza.

Adatkezelő az Érintetteket az alábbiak szerint tájékoztatja az általa kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelésének körülményeiről, feltételeiről, valamint az Érintettek jogairól és jogérvényesítési lehetőségeiről.

A jelen szabályzatban meghatározott fogalmak alatt az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. rendeletének (a továbbiakban mint GDPR) meghatározott fogalmakat kell érteni.


I. Adatkezelő adatai

Név: animek.hu

Email: animekhu@protonmail.com

Weboldal megnevezése, címe: https://animek.hu/

Az adatkezelési tájékoztató elérhetősége: https://animek.hu/adatkezelesi-tajekoztato/

Az adatkezelő áttekintette és értelmezte az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. rendeletének – a továbbiakban: GDPR – 37. cikkében foglaltakat, továbbá a 29. cikk szerinti Adatvédelmi Munkacsoport 16/HU WP 243 rev.01 számú, 2017. április 5. napján felülvizsgált iránymutatását az adatvédelmi tisztviselőkkel kapcsolatban, amelyek részletezik az adatvédelmi tisztviselő kijelölésére vonatkozó szabályokat, és azt a döntést hozta, hogy adatvédelmi tisztviselőt nem alkalmaz.


II. Tárhelyszolgáltató adatai

Cégnév: Namecheap, Inc.

Székhely: 4600 East Washington Street, Suite 305, Phoenix, AZ 85034, USA

Email: support@namecheap.com


III. Fogalommeghatározások

a GDPR (General Data Protection Regulation) az Európai Unió új Adatvédelmi Rendelete;

"személyes adat": azonosított vagy azonosítható természetes személyre ("érintett") vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

"adatkezelés": a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

"az adatkezelés korlátozása": a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából;

"profilalkotás": személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják;

"álnevesítés": a személyes adatok olyan módon történő kezelése, amelynek következtében további információk felhasználása nélkül többé már nem állapítható meg, hogy a személyes adat mely konkrét természetes személyre vonatkozik, feltéve hogy az ilyen további információt külön tárolják, és technikai és szervezési intézkedések megtételével biztosított, hogy azonosított vagy azonosítható természetes személyekhez ezt a személyes adatot nem lehet kapcsolni;

"nyilvántartási rendszer": a személyes adatok bármely módon – centralizált, decentralizált vagy funkcionális vagy földrajzi szempontok szerint – tagolt állománya, amely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető;

"adatkezelő": az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

"adatfeldolgozó": az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

"címzett": az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;

"harmadik fél": az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;

"az érintett hozzájárulása": az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

"adatvédelmi incidens": a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.


IV. Az adatkezelés alapelvei

A személyes adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni.

A személyes gyűjtése csak célhoz kötötten, meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történhet. A kezelt adatoknak az adatkezelés célja szempontjából megfelelőek és relevánsak kell lenniük, és a szükséges mértékre kell korlátozódniuk.

A kezelt adatoknak pontosnak, és szükség esetén naprakésznek kell lenniük. Minden ésszerű intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék.

A személyes adatok tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak az adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé.

A személyes adatok kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve.


V. Az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama; a kezelt adatok köre

Adatkezelő a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján kizárólag abban az esetben kezel személyes adatot, ha személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez az Érintett hozzájárulását adta. Az Érintett hozzájárulása minden esetben előzetes, megfelelő tájékoztatáson alapuló, önkéntes, konkrét és egyértelmű. Az Érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja, ami nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

Nincs olyan adat, amelynek tekintetében nem adatkezelőként, hanem adatfeldolgozóként jár el a Weboldal üzemeltetője.


A kezelt adatok

Ügyfélkapcsolat esetén

Az adatkezelés célja: a Weboldal látogatóival interaktív kapcsolatok lebonyolítása kapcsolati űrlap használatával.

Jogalap: az Érintett kifejezett és önkéntes hozzájárulása a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján.

Időtartam: a kapcsolatfelvételtől a teljes üzleti folyamat végéig, ill. az azt követő 5 évig. Amennyiben a kapcsolatfelvételt követően üzleti kapcsolat nem jön létre, az Adatkezelő az ügyfél személyes adatait a kapcsolatfelvételtől számított 6 hónapon belül törli.

Kezelt adatok: cég vagy kapcsolattartó neve (kötelező), email cím (kötelező), telefonszám (kötelező).

A Weboldalon az ügyféllel való kapcsolattartást segítő űrlap kitöltése esetén jelen adatkezelési tájékoztatót a rendszer megjeleníti és az Érintett kizárólag az „Adatkezelési tájékoztatót megismertem és elfogadom” szövegrész bejelölésével végezheti el a kívánt cselekvést, mely hozzájárulások utólag visszakereshetők. Adatkezelő jelen szabályzatot a Weboldal láblécében külön is megjeleníti.

A szolgáltatás(ok) igénybevétele esetén

Az adatkezelés célja: kapcsolattartás, szolgáltatás teljesítése.

Jogalap: a GDPR 6. § (1) bekezdés b) pontja szerint a szerződés teljesítése.

Időtartam: a kapcsolatfelvételtől a teljes üzleti folyamat végéig, ill. az azt követő 5 évig.

Kezelt adatok: cég vagy kapcsolattartó neve, email cím, telefonszám, esküvő dátuma, helyszíne, létszám, fotós, dekoratőr és desszertasztal igény, leírás (mind kötelező).

Weboldal látogatása esetén

Az adatkezelés célja: a Google Analytics segítségével statisztikai elemzések készítése, a szolgáltatás minőségének ellenőrzése és javítása érdekében.

Jogalap: az Érintett kifejezett és önkéntes hozzájárulása a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján.

Időtartam: 2 év.

Kezelt adatok: IP cím, a látogatás időpontja, időtartama, a látogatott aloldalak listája, a használt operációs rendszer, böngésző típusa, képernyő felbontása.

A statisztikai elemzés során kiértékelt adatokat nem azonosítjuk konkrét személyekkel.

A Google Analytics sütik használatával gyűjt információt a Weboldal megtekintésével kapcsolatban, amit általános statisztikai összegzések elkészítésére használ. A Google adatkezelési szabályzata itt olvasható: https://policies.google.com/privacy .

Sütik (Cookie-k)

Ez a weboldal sütiket használ.

A weboldal sütiket használ a tartalmak és hirdetések személyre szabásához, közösségi funkciók biztosításához, valamint a forgalom elemzéséhez. A weboldalon való böngészés folytatásával a Látogató hozzájárul a sütik használatához.

További információk az adatok kezeléséről az Adatkezelési tájékoztatóban olvashatóak.

A sütik olyan kicsi szövegfájlok, amelyeket a webhelyek használhatnak a felhasználói élmény hatékonyabbá tételéhez. A törvény kimondja, hogy sütiket tárolhatunk az eszközön, ha azok feltétlenül szükségesek az oldal működéséhez. Minden más típusú süti esetében szükség van a Látogató engedélyére. Ez az oldal különböző típusú sütiket használ. Néhány sütit harmadik fél által nyújtott szolgáltatások teszik közzé, amelyek az oldalainkon jelennek meg.

A Látogató bármikor módosíthatja vagy visszavonhatja a weboldalon a Sütinyilatkozathoz való hozzájárulását.

További információk az adatok kezeléséről az Adatkezelési tájékoztatóban olvashatóak.

Hozzájárulása a következő domainekre érvényes: animek.hu

Adatkezelő a Weboldalt látogató Érintettek erre irányuló, önkéntes hozzájárulása esetén cookie-kat (a továbbiakban sütik) alkalmazhat internetes weboldalán:

 • a látogatói élmények fokozása, minőségi felhasználói élmény biztosítása,

 • a weboldal használatának megkönnyítése,

 • a böngészési szokások megismerése, és

 • a Weboldal fejlesztése céljából.

A sütik olyan kisméretű, az Érintett böngésző programjába beépülő adatfájlok, amelyek a weboldalon keresztül a weboldal használatával kerülnek az Érintett számítógépére úgy, hogy azokat az internetes böngésző menti le és tárolja el. Minden sütifájl tartalmaz egy betűkből és számokból álló azonosítót, ezt küldi a szervernek a böngésző minden alkalommal, amikor a böngészőn keresztül lehívásra kerül egy weboldal arról a szerverről.

A leggyakrabban használt internetes böngészők (Chrome, Firefox, Edge, Explorer, Opera, Safari, stb.) többsége alapbeállításként elfogadja és engedélyezi a sütik letöltését és használatát, az Érintettnek azonban lehetősége van a böngésző beállításainak módosításával ezeket visszautasítani vagy letiltani, illetve a már a számítógépen lévő eltárolt sütiket törölni. A sütik használatáról az egyes böngészők „súgó” menüpontja nyújt bővebb tájékoztatást. A sütik normális esetben nem tartalmaznak semmilyen olyan információt, amivel önmagában azonosítani lehetne a böngésző személyét.

A sütik alkalmazásának tiltásával, illetve a sütik engedélyezésének hiányában a Weboldal működése esetlegesen nem teljes értékű, de a sütik elfogadása nélkül is a maximális felhasználói élmény nyújtása a cél.

Hozzájárulás visszavonása

Az érintett által adott hozzájárulás bármikor visszavonható ugyanolyan egyszerűen, ahogyan a hozzájárulás megadása történt. A kapcsolatfelvétel esetében az adatkezelő kéri az érintettet, hogy egy rövid, az animekhu@protonmail.com email címre küldött üzenetben kérje adatai törlését. A hozzájárulás visszavonását megelőző adatkezelés jogszerűnek számít. Az adatkezelő hozzájárulás alapján végzi az alábbi adatkezelési műveleteket.


További adatkezelési kérdések

Adatkezelő semmilyen körülmények között nem teszi – a felhasználó kifejezett jóváhagyó hozzájárulása nélkül más számára hozzáférhetővé a felhasználó által megadott adatokat. A bíróság, az ügyészség, a nyomozó hatóság, szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, az adatvédelmi biztos, illetve jogszabály felhatalmazása alapján más szervek adatok közlése, átadása céljából megkereshetik az adatkezelőt (jogszabályi kötelezés). Ez esetben személyes adat csak annyi és olyan mértékben kerül kiadásra, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

A kezelt adatokhoz kizárólag a Weboldal üzemeltetője fér hozzá a feladata ellátásához, illetve a felhasználók igényeinek kielégítéséhez szükséges mértékben.

Biztosított a kezelt személyes adatok biztonsága, rendelkezésre állása, nyilvánosságra hozatalának és bármilyen egyéb jogosulatlan felhasználásának megakadályozása.


Az Érintettek jogai

Az Érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, törlését, az adatkezelés korlátozását, illetve élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával írásban, az Adatkezelő következő elérhetőségein:

 • a hivatalos email címe, amely a Weboldal Kapcsolat vagy Rendelés szekciójában található

Tájékoztatáshoz (hozzáféréshez) való jog

Adatkezelő a jelen szabályzat megalkotásával és közzétételével tesz eleget a GDPR 12. cikk (1) bekezdésében meghatározott tájékoztatási kötelezettségének.

Az Érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől tájékoztatást kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

 • az adatkezelés céljai;

 • a kezelt személyes adatok köre;

 • azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják,

 • a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama;

 • a helyesbítés, törlés, adatkezelés korlátozásának és a tiltakozásnak a joga; a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;

 • az adatforrásokra vonatkozó információ;

Adatkezelő automatizált döntéshozatalt, profilalkotást nem folytat, adatokat kizárólag az Érintettől gyűjt, azonban az Érintett ezen információkra is jogosult rákérdezni.

Adatkezelő legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül tájékoztatja az érintettet a tájékoztatási jog szerinti kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további 60 nappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított 30 napon belül tájékoztatja az érintettet.

Ha Adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

Ha az Adatkezelőnek megalapozott kétségei vannak a tájékoztatási kérelmet benyújtó természetes személy kilétével kapcsolatban, további, az érintett személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk benyújtását kérheti.

Adatkezelő az Érintett által kért információkat és a részükre nyújtott tájékoztatást díjmentesen biztosítja.

Adatok helyesbítésének joga

Az Érintett kérheti az Adatkezelő által kezelt, rá vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését.

Törléshez való jog

Az Érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat:

 • személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;

 • az Érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

 • az Érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre; vagy az Érintett a GDPR 21. cikk (2) bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelés ellen;

 • a személyes adatokat jogellenesen kezelték,

 • a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;

 • a személyes adatok gyűjtésére az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Az adatok törlése iránti kérelmet az Adatkezelő a GDPR 17. cikk (3) bekezdésében meghatározott okokból tagadhatja meg.

Adatkezelő a törlés iránti kérelemnek haladéktalanul, de legkésőbb 5 munkanapon belül eleget tesz, melyről az Érintettet email-ben értesíti.

Az „elfeledtetéshez való jog”

Az elfeledtetés iránti kérelem esetében az üzemeltető valamennyi, a kérelem kézhezvételét megelőzően jogszerűen kezelt adatok bevonásával történő kapcsolatot, az érintettről kialakított profilt és automatikus döntést köteles törölni a rendszerből.

Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az Érintett kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

 • az Érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését;

 • az adatkezelés jogellenes, és az Érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

 • az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az Érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

 • az Érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Érintett jogos indokaival szemben.

Korlátozás esetén a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

Az Adatkezelő az Érintettet az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja írásban.

Adathordozhatósághoz való jog

Az Érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban (PDF, .doc, xls, jpg) megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

Tiltakozás joga

Az Érintett abban az esetben az Adatkezelőhöz intézett nyilatkozatával tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen, ha az adatkezelés jogalapja

 • a GDPR 6. cikk. (1) bekezdés e) pontja szerinti közérdek vagy

 • a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja szerinti jogos érdek.

Tiltakozási jog gyakorlása esetén Adatkezelő nem kezelheti tovább a személyes adatokat, kivéve, ha az Adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

A visszavonás joga

Az érintett jogosult arra, hogy a hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

Harmadik fél weboldalai

A Weboldalon előfordulhatnak olyan linkek, amik más weboldalakra mutatnak, melyek tartalmáért és az üzemeltetők adatkezelési nyilatkozataiért és adatvédelmi gyakorlatáért Adatkezelő nem felelős.

Adatvédelmi incidens

Az adatvédelmi incidens a személyes adatok bizalmas jellegének a sérülését jelenti: adatvédelmi incidens a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár az Érintettekre nézve, az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, világos és közérthető módon tájékoztatja az Érintetteket az adatvédelmi incidens jellegéről, az abból eredő, valószínűsíthető következményekről, és az adatvédelmi incidens orvoslására tett, vagy tervezett intézkedésekről. Mellőzhető az Érintettek tájékoztatása, ha az Adatkezelő megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre, vagy olyan további intézkedéseket tett, melyek biztosítják, hogy a magas kockázat a továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg, vagy a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé. Ilyen esetekben az Érintetteket nyilvánosan közzétett információk útján kell tájékoztatni.

Az adatvédelmi incidensekről Adatkezelő nyilvántartást vezet, belső szabályzatban rendezi az adatvédelmi incidensek kezelésével kapcsolatos teendőket és az adatvédelmi incidenst haladéktalanul bejelenti az illetékes felügyelő hatóságnak.

Bírósághoz fordulás joga

Az Érintett bírósághoz fordulhat, ha megítélése szerint Adatkezelő a személyes adatainak kezelése során megsértette az Érintett GDPR szerinti jogait. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Az adatvédelmi per az Érintett választása szerint az Érintett lakóhelye, vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

Panasztevési jog

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 38. § (2) bekezdése alapján a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) feladata a személyes adatok védelméhez való jog érvényesülésének ellenőrzése és elősegítése.

Ha felmerül, hogy az adatkezelés során jogsértés történt:

 • indokolt felvenni a kapcsolatot a Weboldal üzemeltetőjével, annak bármely megadott elérhetőségén, a probléma orvoslása érdekében. Ha ez nem vezet eredményre:

 • panasszal lehet élni a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (levelezési cím: 1363 Budapest, Pf.: 9., székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., tel.: +36 (1) 391-1400, fax: +36 (1) 391-1410, email: ugyfelszolgalat@naih.hu, weboldal: https://naih.hu)

Bővebb információ a panaszkezelésről: https://naih.hu/panaszuegyintezes-rendje.html

Automatizált döntéshozatal és profilalkotás:

Az Adatkezelő nem alkalmaz automatizált döntéshozatalt vagy profilalkotást.

Biztonsági intézkedések:

Az adatkezelő gondoskodik a személyes adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt személyes adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását.

Az adatkezelő a különböző nyilvántartásokban elektronikusan kezelt adatállományok védelme érdekében megfelelő technikai megoldással biztosítja, hogy a nyilvántartásokban tárolt adatok – kivéve, ha azt törvény lehetővé teszi – közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók az érintettel.

Az adatkezelő a papíralapú nyilvántartások védelme érdekében megteszi a szükséges intézkedéseket, különös tekintettel a jogosulatlan hozzáférés és tűzvédelem tekintetében.

Az adatkezelő az általa alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg, hogy a kezelt adat az arra feljogosítottak számára hozzáférhető, hitelessége biztosított, változatlansága igazolható, valamint a jogosulatlan hozzáférés ellen védett legyen.

Az adatkezelő az informatikai védelemmel kapcsolatos feladatai körében gondoskodik különösen:

 • a jogosulatlan hozzáférés elleni védelmet biztosító intézkedésekről (szoftver és hardver eszközök védelme),

 • az adatállományok helyreállításának lehetőségét biztosító intézkedésekről (rendszeres biztonsági mentés és a másolatok elkülönített, biztonságos kezelése),

 • az adatállományok vírusok elleni védelméről (vírusvédelem),

 • az adatállományok, illetve az azokat hordozó eszközök fizikai védelméről (archiválás, tűzvédelem).

Az adatkezelő a biztonságról alkalmazásszintű védelmi eljárásokkal gondoskodik.

Törvényi hivatkozások

Adatkezelő Adatkezelési tájékoztatóját az alábbi jogszabályok rendelkezéseire figyelemmel alkotta meg:

 • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR)

 • évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv.)

 • évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.)

 • évi C. törvény – az elektronikus hírközlésről (Ehtv.)

 • évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grtv.)

 • A Nemzeti Adatvédelmi és információszabadság Hatóság ajánlása az előzetes tájékoztatás adatvédelmi követelményeiről

Az Adatkezelési tájékoztató hatálya, módosítása

Jelen adatkezelési tájékoztató időbeli hatálya a GDPR 2018.05.25. napján történő hatályba lépésével kezdődik és az Adatkezelő általi új Adatkezelési tájékoztató megalkotásáig tart.

Adatkezelő fenntartja jogát új Adatkezelési tájékoztató megalkotására, melynek közzététele az alábbi internetes címen történik: https://animek.hu/adatkezelesi-tajekoztato/

Adatkezelési tájékoztató